Pomocna dłoń

Pomocna dłoń

Rok szkolny 2015/2016 jest szczególny dla systemu edukacji. Pomimo protestów rodziców, Sejm utrzymał obowiązek szkolny dla sześciolatków. Początek roku szkolnego był też czasem wyjątkowym dla wielu dziewcząt i chłopców, którzy podczas wakacji zdobyli nowe, trudne doświadczenie cukrzycy.


Pamiętam Kasię, Kacpra, Laurę, Klaudię, Dawida… Pamiętam Waszą niepewność i lęk przed nowym rokiem szkolnym. Wypowiedziane i wyczytane w Waszych oczach pytanie: „jak przyjmą mnie koledzy, jak przyjmą mnie nauczyciele?”. Pamiętam łzy i troskę rodziców: „czy moje dziecko będzie przyjęte do przedszkola, czy muszę zrezygnować z pracy, czy w szkole będzie bezpieczne, czy nauczyciele są w stanie nam pomóc, czy zechcą pomóc…?” Mimo wciąż nowych reform systemu edukacji, miejsce chorych na cukrzycę uczniów w placówkach oświatowo wychowawczych nadal jest nieokreślone. Brak jest szkoleń systemowych dla nauczycieli, rodzice zapisujący dziecko do przedszkola spotykają się z odmową bądź z ogromnym lękiem pedagogów przed ich chorym dzieckiem, które chce po prostu żyć jak jego rówieśnicy i móc uczestniczyć w zajęciach szkolnych. To oni, zatroskani Rodzice poszukują sposobów na sprowadzenie do szkół edukatorów diabetologicznych. Celem niniejszego artykułu jest uświadomienie, że obowiązek przygotowania środowiska szkolnego do przyjęcia – nie odmowy! – dziecka chorego na cukrzycę spoczywa na dyrekcji placówki, a dostępne akty prawne oraz stanowiska ministrów dają możliwości, by w stronę dzieci chorych na cukrzycę wyciągnięto POMOCNĄ DŁOŃ.

Cukrzyca typu 1. dotyczy coraz liczniejszej grupy dzieci i młodzieży. Na świecie na cukrzycę tego typu choruje ok. 440 mln dzieci i każdego roku liczba ta wzrasta o ok. 70 tys. W Polsce na cukrzycę typu 1. choruje ok. 15 tysięcy dzieci i młodzieży [1]. Mali diabetycy doświadczają ostrych powikłań cukrzycy w postaci hipo- i hiperglikemii. Im młodsze dziecko, tym możliwość samodzielnego radzenia sobie z chorobą jest mniejsza a pomoc opiekunów jak najbardziej pożądana. Zasady postępowania z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi w placówkach oświatowo-wychowawczych określają komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej [2] oraz Ministerstwa Zdrowia [3]. Nakładają one na dyrektorów szkół obowiązek organizacji wszelkich działań pozwalających realizować funkcję opiekuńczą zawodu nauczyciela [4]. Zgodnie z istniejącymi wytycznymi w placówce, w której przebywa uczeń przewlekle chory, dyrektor powinien:

- Pozyskać od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia szczegółowe informacje na temat jego choroby oraz wynikających z niej ograniczeń.
- Określić formy współpracy z rodzicami/opiekunami ucznia, uzgadniając w formie umowy pisemnej zakres obowiązków delegowanych na nauczyciela.
- Zobowiązać nauczycieli do pozyskania wiedzy na temat tej choroby.
- Zorganizować szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników na temat zasad postępowania z dzieckiem chorym w stanach nagłych oraz na co dzień. Należy poszukiwać kontaktu z regionalnymi edukatorami w diabetologii, którzy posiadają wymagane kwalifikacje w tym zakresie.
- Opracować lokalne procedury postępowania w stosunku do każdego ucznia z chorobą przewlekłą (np. zasady udzielania pomocy w niedocukrzeniu lekkim i ciężkim, dostępność do saszetki glukozy i glukagonu, zasady prowadzenia samokontroli przez dzieci – wykonywanie pomiaru za pomocą glukometru, regularne przyjmowanie posiłków, zasady postępowania podczas wysiłku fizycznego, sposób kontaktowania się z rodzicami).
- Zapoznać i zobowiązać pracowników placówki do bezwzględnego ich stosowania.
- Wspólnie z nauczycielami i specjalistami dostosować formy pracy dydaktycznej z uczniami przewlekle chorymi.

Niestety wciąż brak jest przepisów określających szczegółowo elementy opieki, które gwarantują zachowanie zdrowia i bezpieczeństwa dziecka. Przyjmuje się, że działania podejmowane przez nauczycieli podczas pobytu dziecka w szkole powinny być analogiczne do tych, jakie w podobnych sytuacjach podejmowaliby rodzice. Odmienna interpretacja, uznająca, że nauczyciele w szkole i przedszkolu nie mogą podawać leków zleconych przez lekarza, narażałaby dziecko na utratę zdrowia a wychowawcę/opiekuna na zarzut niewłaściwego sprawowania opieki. Posiadanie wykształcenia medycznego nie jest wymogiem koniecznym [3,5,6].

Jestem przekonana, że wielu pedagogów znajdzie w dostępnych materiałach uzasadnienie, by dzieci chore na cukrzycę zostały objęte ich POMOCNĄ DŁONIĄ.

Marta Brzuszek, edukator w cukrzycy

Piśmiennictwo:

1. Noczyńska A. Etiopatogeneza cukrzycy typu1 oraz leczenie cukrzycy klinicznie wyrównanej. W: Endokrynologia i diabetologia wieku rozwojowego. Noczyńska A.; MedPharm Polska, Wrocław 2013: 191-207
2. www.men.gov.pl Komunikat MEN z dnia 10 marca 2011
3. www.mz.gov.pl
4. art. 39 ust.1 pkt 3, Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy
5. List Ministra Zdrowia: MZ- ZP- Z-079-22898-98/ES/13 z dnia 05. 09. 2013 r do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polski
6. http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1AAE4013 Interpelacja i odpowiedź na interpelację nr 1039 (dostęp 23.09.2015 r.)

ADC/www/p/pdjpdnpds/ 06/15

Informacje zawarte na niniejszej stronie www.xidoneo.pl nie stanowią porady lekarskiej, która może być udzielona wyłącznie przez lekarza.
Pomimo iż Abbott Diabetes Care dokłada wszelkich starań, aby w zamieszczonych materiałach nie pojawiły się żadne informacje, opinie ani oświadczenia, które mogą wprowadzać w błąd, podkreślamy, że informacje zawarte w zamieszczonych na niniejszej stronie www.xidoneo.pl materiałach, stanowią streszczenie niezależnych ocen i opinii autorów oraz osób z nimi współpracujących.
Zważywszy na powyższe, Abbott Diabetes Care nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji lub oświadczeń. Abbott Diabetes Care nie zatwierdza również zawartości ani nie zachęca do zastosowania jakiegokolwiek produktu leczniczego, ani wyrobu medycznego w sposób wykraczający poza bieżące zastosowanie objęte rejestracją na jakimkolwiek terytorium.
Szczegółowe informacje dotyczące produktów leczniczych lub wyrobów medycznych omawianych w przedmiotowych materiałach znajdują się odpowiednio w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub Instrukcji Użytkowania dostarczonych wraz z produktem leczniczym lub wyrobem medycznym. Charakterystyka produktu leczniczego oraz Instrukcja Użytkowania zawierają wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne, zalecane procedury, ostrzeżenia oraz środki ostrożności.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.