Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne i dane teleadresowe

1.1 Sklep prowadzony jest przez Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038556, posiadającą NIP 951-176-13-48, REGON 012455955 z kapitałem zakładowym w wysokości 29 500 300,- zł
1.2 Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży produktów uwidocznionych na stronie internetowej w zakładce Sklep.
1.3 W celu skontaktowania się z Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. należy zadzwonić pod numer 800222688 (połączenie bezpłatne) lub wysłać wiadomość email na adres: dok.adc@abbott.com.
1.4 Ilekroć w regulaminie jest mowa o PMQ PK, oznacza to przedsiębiorcę Przemysława Kopcia, prowadzącego działalność gospodarczą w Jakubowiźnie 05-650 Chynów, REGON 366505334.

 

2. Zamówienia i ich realizacja

2.1 Zamówienie może złożyć dowolna osoba fizyczna lub zarejestrowany przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub ułomna osoba prawna podlegająca wpisowi do KRS) – Klient.
2.2 Do przyjęcia zamówienia wymagane jest podanie:
• Imienia i nazwiska bądź nazwy przedsiębiorcy
• Adresu
• Kontaktowego numeru telefonu
• Adresu e-mail.
2.3 Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za zakupiony towar, wymagane jest podanie dla spółek prawa handlowego i instytucji – numeru NIP oraz numeru REGON, jeżeli jest nadany. Numer NIP oraz REGON nie są wymagane dla osób fizycznych, chyba, że Klient będący osobą fizyczną dokonuje zamówienia w ramach działalności gospodarczej.
2.4 Zamawiać można wszystkie przedmioty prezentowane na stronie internetowej w zakładce Sklep.
2.5 Zamówienia towarów mogą być składane telefonicznie lub e-mail.
2.6 W przypadku składania zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego lub e-maila przyjęcie Państwa zamówienia jest potwierdzane telefonicznie lub mailowo.
2.7 Jeśli zamówiony towar czasowo nie jest dostępny w magazynie, wówczas otrzymają Państwo informację, kiedy będzie on dostępny lub nastąpi odwołanie zamówienia.
2.8 Po akceptacji zmian zamówienie zostanie przyjęte/odwołane.
2.9 Akceptowana forma płatności to płatność przy odbiorze.
2.10 Zamówienie, jest weryfikowane telefonicznie i realizowane w kolejnym dniu roboczym.
2.11 Po wysłaniu paczki przez PMQ PK odpowiedzialność za dotrzymanie terminu dostawy ponosi kurier. Wszelkie szkody i związane z nimi roszczenia powstałe w związku z niedotrzymaniem terminu doręczenia przesyłki, niezwiązane jednak z jej uszkodzeniem lub utratą, obciążają kuriera, chyba że wina leży po stronie PMQ PK.
2.12 Na życzenie Klienta PMQ PK udziela informacji dotyczących numerów listów przewozowych paczek (tylko tych adresowanych do danego Klienta).

 

3. Koszty i rodzaje przesyłek

3.1 Każda przesyłka obciążona jest kosztem dostawy, który pokrywa Klient.
3.2 Koszty dostawy kształtują się następująco: • 25 zł do kwoty zamówienia o wartości do 750 zł; • do opłaty bazowej za dostawę w wysokości 25 zł, doliczana jest kwota 0,04 zł od każdej dodatkowej kwoty 10 zł (np. 25,04 zł dla zamówienia o wartości 760zł).
3.3 Koszty przesyłki są doliczane do kwoty, którą Klient ma zapłacić za zamówiony sprzęt.
3.4 Standardowo zamówiony sprzęt wysyłamy jest za pośrednictwem kuriera.

 

4. Zwrot/wymiana towaru

4.1 Klient ma prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyn w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4.2 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4.3 Klient nie ponosi kosztów przesyłki w przypadku zwrotu towaru zgodnie z ust. 1, nawet bez podania przyczyny, o ile fakt przedmiotowego zwrotu zostanie zgłoszony w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania towaru – w takim wypadku PMQ PK wyśle kuriera po odbiór towaru. Jeśli Klient odeśle towar na koszt własny w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, zwrot kosztów przesyłki następuje na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami ogólnie obowiązującego prawa.

 

5. Reklamacje

5.1 Warunki gwarancji określa dokument Bezterminowej Gwarancji przesyłany wraz z glukometrem.
5.2 Przy dokonywaniu reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji Klient powinien korzystać z danych kontaktowych wskazanych w pkt. 1.3.

 

6. Dane osobowe

6.1 Administratorem danych osobowych gromadzonych od Klientów zamawiających produkty przez Sklep jest Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038556, posiadającą NIP 951-176-13-48, REGON
6.2 Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) oraz realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych ciążących na administratorze danych (art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Dane zawarte na fakturze przechowywane będą przez okres 7 lat.
6.3 Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.
6.4 Abbott może być zmuszona do przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), do krajów trzecich, które nie oferują tego samego poziomu ochrony, który jest wymagany w UE. Aby chronić Pani/Pana dane osobowe, Abbott będzie przekazywać dane wyłącznie (i) na podstawie zezwalającej na to decyzji Komisji Europejskiej j z dnia 12 lipca 2016, lub (ii) z zastrzeżeniem zatwierdzonych przez UE standardowych klauzul umownych. Prosimy pamiętać, że Abbott, na podstawie standardowych klauzul umownych UE, zawarła umowy o przekazywaniu danych osobowych z terytorium EOG do krajów trzecich, w tym do USA. Aby uzyskać dostęp do standardowych klauzul umownych UE (lub papierowy egzemplarz), z których Abbott korzysta przy przesyłaniu Pani/Pana danych osobowych z terytorium EOG, należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez wypełnienie wniosku dostępnego pod adresem: https://www.abbott.com/eudpoform.html
6.5 W ramach powyższego przetwarzania dane osobowe mogą być przekazywane firmie PMQ PK w celu realizacji wysyłek zamówionych towarów.